Willy De Nolf NV: Algemene voorwaarden

(1) Geldigheid

Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden. Andere (voorgaande of latere) contracten, prijslijsten en voorwaarden zijn nietig.

(2) Bevoegdheid

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd of een andere rechtbank naar keuze van de verkoper. Op alle overeenkomsten en bij eventueel geschil is enkel het Belgische recht van toepassing.

(3) Prijzen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro af Waregem netto, zonder korting noch vracht of verpakking noch andere en zijn vrijblijvend. De BTW is niet inclusief. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar in Euro.

(4) Annulering

4.1 Annulering door Willy De Nolf NV

De verkoper kan te allen tijde een schriftelijk bevestigend order annuleren zonder verdere schadevergoeding, wanneer blijkt dat:

- voorgaande facturen niet op de vervaldag werden betaald;

- bekomen refertes betreffende de aankoper onvoldoende betrouwbaar wordt geacht en dit zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven;

- in geval van misgewas of heerkracht zoals ongunstige weersgesteltenis, aanhoudende vorstperiodes, vorstschade en alle andere abnormale omstandigheden die het de verkoper onmogelijk maken een normale levering uit te voeren.

4. 2 Annulering door de koper

A. Annulering méér dan 8 dagen voor de geplande leverdatum
1. De bestelling was geplaatst voor levering binnen 4 weken volgend op de orderdatum:
Indien de koper een geplaatste bestelling of een gedeelte ervan afbestelt, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van 30 % op de waarde van de afbestelling, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft. Wanneer de verkoper een grotere vergoeding eist, zal hij moeten bewijzen dat de door hem geleden schade hoger is dan 30 % van de waarde van de afbestelling.

2. De bestelling was geplaatst voor levering na 4 weken of meer volgend op de orderdatum (“reservatie”):
Indien de bestelling vooraf door de verkoper is klaargezet en de koper annuleert de bestelling of een deel daarvan, dan is hij verplicht aan de verkoper een schadevergoeding te betalen van 60% van de waarde van de annulering, zonder dat de verkoper hoeft te bewijzen (1) dat hij daardoor verlies ondergaan heeft of (2) dat de planten fysiek verplaatst werden op de kwekerij.

B. Annulering 8 dagen of minder voor de geplande leverdatum
Indien de koper een geplaatste bestelling of een gedeelte ervan afbestelt, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van 100 % op de waarde van de afbestelling, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft.

C. Eventuele kosten die verbonden zijn aan de order en niet meer geannuleerd kunnen worden, dienen volledig betaald te worden. Bijvoorbeeld (maar niet limitatief): transportkosten, douanekosten, fytosanitaire kosten.

(5) Kwaliteit

Plantvolume en kwaliteit: De verkoper garandeert alleen de potmaten van de planten. Hoogtes of diameters worden als vrijblijvende indicatie gegeven.

Behoudens andersluidende bepaling vanwege de koper, heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende, en de ontbrekende maten door de meest benaderende te vervangen.

De verkoper garandeert in geen geval de groei, bloei of herneming van de geleverde planten, hetzij bij uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst. 

(6) Levering

De goederen reizen op kosten, risico’s en gevaar van de koper, zelfs in geval van een overeengekomen franco levering.

Vertraging bij de levering kan nooit een reden zijn om schadevergoeding te eisen door de koper.

Van nieuwe bestellers wordt vereist dat ze voldoende refertes zouden geven, op voorhand betalen of tegen onwederroepelijk documentair krediet. Alleen in vooraf bepaalde gevallen zal tegen terugbetaling gestuurd worden. 

(7) Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over vanaf de levering.

(8) Verpakking en leeggoed

Er wordt huur aangerekend voor de volledige periode dat CC TAG5 containers, CC containers en platen bij de klant zijn. De huurprijzen worden vermeld op de volgende webpagina: www.denolf.com/nl_BE/page/packaging.

Indien  CC containers, platen, verlengstukken of andere verpakkingen niet geruild worden bij de levering, dan  worden de verpakkingen aangerekend aan de volgende prijzen: CC TAG 5 (€ 100), CC (€ 50), DC (€ 40), Plaat (€ 15), Verlengstuk (€ 0,30), Houten box - 100x120X90 (€ 25), Pallet (€ 10), VMH (€ 4), VML (€ 3,5).

Indien CC TAG5 containers, CC containers en platen op een later ogenblik teruggegeven worden, dan worden deze gecrediteerd aan de prijzen waaraan ze initieel gefactureerd waren. Ander materiaal wordt gecrediteerd aan de prijs op de factuur, min 10%.

(9) Klachten

Alle weigeringen en alle klachten bij levering moeten per e-mail (info@denolf.com) ter kennis van de verkoper gebracht worden, binnen 3 werkdagen volgend op de aflevering, zoniet kan aan de weigering en/of klachten geen gevolg gegeven worden door de verkoper. Bij elke klacht dienen steeds foto’s toegevoegd te worden ter verduidelijking van het probleem.

Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer moet de koper zijn verhaal richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is, en eventueel tot de verzekeraar, telkens met een kopie aan de verkoper.

(10) Betaling

Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar te Waregem, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en deze overeenkomst op de orderbevestigingen en op de factuur is vermeld. 

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de gestelde vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 2 % per maand tot op de dag van de betaling. Bovendien dient de koper in geval van niet-betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 €.

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

Buitenlandse kopers, aan wie wij met ons uitdrukkelijk akkoord in een andere munt dan Euro zouden gefactureerd hebben, zijn verantwoordelijk voor gebeurlijk wisselverlies ten gevolge van een laattijdige betaling, en de verkoper heeft het recht dit wisselverlies bij de koper op te eisen aan de hand van onherroepelijke bankbewijzen.

(11) Taal

Anderstalige versies van onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.